Saturday Jul 08, 2023

เป็นบ้านที่ 2 ก็ยอมทน เพิ่งรู้ว่าเขามีอีกหลายคน..ก่อนมีเรา

ของตายที่ยังมีลมหายใจ.. เป็นบ้านที่สองของเขาก็ยอมทนแต่เพิ่งรู้ว่าเขามีอีกหลายคน เราเลยตกเป็นบ้านที่สามของเขา แต่ในเมื่อรักเขาไปแล้วชีวิตนี้จะไปต่ออย่างไร 

#พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว Ep227

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2018-2023 CHANGE2561. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822